• صفحه اصلی
  • » هشدار یک جامعه شناس درباره تبعات اجرای علنی اعدام ها: رفتارهای ناهنجار را در جامعه ...

» افسر افشار نادری

هشدار یک جامعه شناس درباره تبعات اجرای علنی اعدام ها: رفتارهای ناهنجار را در جامعه بازتولید می کنید

برای حل آسیب‌ها و مسایل اجتماعی مستلزم یک تدبیر علمی، محققانه و کار کارشناسانه هستیم نه برخوردهای قهری و اگر بتوان ریشه های خشونت‌ و علل وقوع جرم در جامعه را ارزیابی کرد، می‌توان به راه های جلوگیری از بروز جرم و خشونت در جامعه پرداخت. برای سالم ماندن روان جامعه، اجرای مجازات ها علنی انجام نشود تا رفتارهای ناهنجار در جامعه بازتولید نشود.