• صفحه اصلی
  • » نقاط دقیق استقرار اشرار به دولت پاکستان اطلاع داده شد...

» اشرار

نقاط دقیق استقرار اشرار به دولت پاکستان اطلاع داده شد

وی خواستار پاسخگویی دولت پاکستان و برخورد در این رابطه شد و افزود: این اشرار مطمئنا در پاکستان حضور دارند؛ من حتی نقاط دقیق آن را می‌دانم و در صحبت با سفیر پاکستان گفتم که این افراد دقیقا در چه نقاطی ساکن هستند و فعالیت دارند.