• صفحه اصلی
  • » حسن اسدی زیدآبادی به زندان بازگشت...

» اسدی زیدآبادی

حسن اسدی زیدآبادی به زندان بازگشت

با تمدید نشدن مرخصی حسن اسدی زیدآبادی، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) وی عصر امروز گذشته به زندان اوین بازگشت. به گزارش کلمه وی روز پنجشنبه ۱۴ شهریور به مرخصی آمده بود.

حسن اسدی زیدآبادی به مرخصی ۴۸ ساعته آمد

حسن اسدی زیدآبادی، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین،ا مروز به مرخصی ۴۸ ساعته آمد.