» ابوالفضل موسویان

رواج خشونت در حوزه های علمیه

امام (س) محورهای مختلفی را مطرح کردند و به نظر من روحانیون، به خصوص طلاب جوان باید نسبت به این مباحث حساس باشند و توجه داشته باشند و از این تجربیات که امام(س) در اواخر عمر خودشان مطرح کردند و حاصل تجربیات 50، 60 ساله امام (س) در تدریس حوزوی و مسایل اداره جامعه است، استفاده کنند.