» ابطحی

عارضه مغزی ابطحی را بستری کرد

یکی از نزدیکان وی با اعلام این خبر، در خصوص وضعیت عمومی وی گفت: فعلا ایشان باید بستری شود تا لخته ها با کمک دارو از بین برود.