• صفحه اصلی
  • » بخشنامه محدوديت سني بيمه روستاييان و عشاير لغو شد...

» آیین نامه صندوق اجتماعی

بخشنامه محدوديت سني بيمه روستاييان و عشاير لغو شد

دیوان عدالت اداری بخشنامه محدودیت سنی بیمه روستاییان و عشایر را لغو کرد.