• صفحه اصلی
  • » حرمت شكني پيشكسوتان و وفاداران انقلاب غير شرعي و غير قانوني است...

» آیت الله شیرازی

حرمت شكني پيشكسوتان و وفاداران انقلاب غير شرعي و غير قانوني است

تخريب‌ها، بد اخلاقي‌ها، ساختار شكني و حرمت شكني‌ها خصوصاً نسبت به پيشكسوتان و وفاداران انقلاب آنهم قبل از اعلام و يا رد صلاحيت افراد، امري غير شرعي و غير قانوني است كه بايستي مجاري قانوني مانع ايجاد چنين فضاي متلاطمي گردند.