• صفحه اصلی
  • » آیت الله سیدرضا برقعی: موضوعات فقهی را سیاسی نکنید...

» آیت الله برقعی

آیت الله سیدرضا برقعی: موضوعات فقهی را سیاسی نکنید

بدنبال فتوای آیت الله بیات زنجانی در خصوص نوشیدن آب و روزه داری و اظهار نظرهایی که بعد از آن انجام شد، آیت الله برقعی با انتقاد از برخوردهای سیاسی با موضوعات فقهی گفت: آنهایی که تعرض می‌کنند و با به کار بردن الفاظ نادرست، فضا را بَر هم می‌زنند، قصد و غرضشان بیشتر سیاسی است. تمام این حرف‌ها در مراکز حوزوی مورد بررسی قرار می‌گیرد.