• صفحه اصلی
  • » عدم التزام به قانون ،بزرگترین آفت نظام...

» آفت نظام

عدم التزام به قانون ،بزرگترین آفت نظام

محمد خوش چهره معتقد است که تقویت مجلس از بعد کارشناسی و نظارت و مهمتر از آن بازسازی جایگاه مجلس از نظر اقتدار به نفع نظام مردمی جمهوری اسلامی خواهد بود.