• صفحه اصلی
  • » آرش نصیرزاده، دانشجوی کارشناسی فیزیک در بند 350 اوین...

» آرش نصیرزاده

آرش نصیرزاده، دانشجوی کارشناسی فیزیک در بند 350 اوین

حکم قطعی آرش نصیرزاده در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی موحد عینا تایید شده است. وی 26 خرداد 1392 با حکم قطعی برای سپری کردن 6 ماه حبس تعزیری خود روانه بند 350 زندان اوین شد.