سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش فاقد ویژگی ها و تونایی های لازم است...

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش فاقد ویژگی ها و تونایی های لازم است

چکیده :بنام خداوند جان و خرد نامه سرگشاده مشترک سه تشکل معلمان کشور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اهمیت آموزش و پرورش بر همگان روشن است، تردیدی نیست که راه امنیت، سلامت، توسعه و پیشرفت جامعه از مسیر تعلیم و تربیت میگذرد. اگر امروز حال مُلک و ملت خوب نیست، یکی...


بنام خداوند جان و خرد
نامه سرگشاده مشترک سه تشکل معلمان کشور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

اهمیت آموزش و پرورش بر همگان روشن است، تردیدی نیست که راه امنیت، سلامت، توسعه و پیشرفت جامعه از مسیر تعلیم و تربیت میگذرد. اگر امروز حال مُلک و ملت خوب نیست، یکی از علتهای اصلی آن را باید در بیماری مزمن نظام تعلیم و تربیت از گذشته تا به حال جست و جو کرد.

در شرایطی که رئیس جمهور محترم، وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است، لازم دانستیم نکات مهم ذیل را به استحضار برسانیم:

الف – نگاه جنسیتی به تعلیم و تربیت، هیچ مبنایی در نظریه های تعلیم و تربیت و در نگره اصیل دینی ندارد. واژه مورد تاکید وزیر محترم پیشنهادی در مجلس، با عنوان «تربیت دخترانه»!! تاسف بار است، البته پیشبینی میکنیم اجرای آن نیز با امتناع دانش آموزان، والدین و معلمین روبرو و منشاء مقاومتهای جدی شود. مطابق آموزه های دینی، مشترکات فرهنگی جهانی و اسناد بالادستی در آموزش و پرورش، موضوع برابری زن و مرد در همه عرصه ها از جمله در تعلیم و تربیت امری قطعی است، جامعه فرهنگی ما صرف زمان و هزینه اقتصادی برای عقب گرد بیهوده، بلکه پر زیان را نمیپذیرد.

ب – ارائه آموزش و پرورش عمومی همگانی مطروحه در اصول سوم، پانزدهم و سی ام قانون اساسی؛ امتیاز دولت و حاکمیت به مردم نیست، حق هر شهروند ایرانی با هر آئین و مسلکی است که بتواند تحصیل کند و حاکمیت موظف است تا امکانات لازم برای تحقق آن را فراهم آورد. در این خصوص هیچ تبعیضی پذیرفته نیست. تبعیضات ناشی از ثروت و طبقاتی شدن آموزش و پرورش، تبعیضات ناشی از ایدئولوژی و دین افراد، هیچ یک پذیرفته نبوده و نیست. چنین تصریحی در برنامه های وزیر پیشنهادی وجود ندارد اما سخنانی از ایشان شنیده شده که ناقض این مهم است.

ج – تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به نوعی به سرگرمی بازدارنده و بی انتها تبدیل شده است. این سند به سبب بیش از حد آرمانی بودن و غیر اجرایی بودن مفاد آن (بعد از گذشت ده سال از تصویب آن که زمان سر رسید آن است) هنوز به شکل جدی به مدرسه ها راه پیدا نکرده است!! علت آن است که کیفیت موجود در سند به کمیت اجرایی قابل فهم و قابل اجرا تبدیل نشده است. لکن، در نوعی از ظاهرگرایی متملقانه همگی وانمود میکنند به سمت اجرای آن در حرکت هستند!! اما راه طی شده برای تحقق آن بسیار اندک و ناچیز است. پیشنهاد میکنیم برنامه ارائه شده از کلیات و شعارها عبور کند و شاخصها و سنجه های قابل راستی آزمایی ارائه نماید تا موفقیتها در سطح سخنرانیها و گزارش کارهای زینتی باقی نماند.

د – از آقای وزیر پیشنهادی شنیده شده، در صدد گسترش مکتبخانه ها و مدارس مساجد محور است. به یقین تربیت های خارج از حوزه عملیاتی و نظارت آموزش و پرورش یا با نظارت حداقلی در عمل، با روح تعلیم و تربیت یکپارچه پیشبینی شده در قانون اساسی و سند مغایر است و به قطبی شدن هر چه بیشتر نظام تربیتی و شهروندان می انجامد. موضوعی که میتواند خاستگاه بسیاری از مشکلات میدانی در آینده ای نه چندان دور باشد.

ح – نگاه برنامه ارائه شده به افزایش اثر بخشی آموزشها و تربیتها (که نقش اساسی در کاهش مستمر کیفیت دارد) مفقود است. اصولا به همین سبب بوده که تفاوت فاحش مدارس دولتی و غیردولتی پدیدار شده و کیفیت ادراکی و عینی مدارس دولتی به حد غیر قابل قبول تنزل پیدا کرده است.

و – عدالت آموزشی، ابعاد مختلفی دارد که باید به نحو همه جانبه ای به آن توجه شود:
بی عدالتی عریان در کیفیت آموزشی مناطق مختلف، عدم پایش حجم و ابعاد بازماندگی از تحصیل در گستره کشوری، ضعف در انعطاف پذیری برای ارائه آموزشهای رسمی مدرسه ای معضلی جدی در نظام آموزشی کشور است که باید با برنامه ریزی های دقیق و عالمانه و عملی برای حل آن چاره ای اندیشید.

بی عدالتی در کیفیت را می توان در وجود مدارس متفاوت و متنوع با امکانات نامساوی و هزینه های نابرابر و به ویژه برخورداری از معلمین متفاوت دید. برای به حداقل رساندن شکاف در کیفیت آموزشی باید گامهای بزرگ و قابل سنجش ارائه شود.

بی عدالتی دیجیتالی، با ناگزیر شدن آموزشهای مجازی، از نقطه نظر پارادایمی و نیز از نظر ضرورت صیانت از فاصله گذاری اجتماعی و سلامت دانش آموزان در شرایط کرونایی، که حتی در خوشبینانه ترین وضعیت به طور قطع در دو یا سه سال آینده مدارس با آن مواجه هستند، نیازمند تامین حداکثری تجهیزات لازم برای دانش آموزان و معلمان و هم نیازمند پوشش حداکثری اینترنت سرزمینی در کشور است. برنامه ریزی، تدارک و اجرای آموزشهای تلفیقی با مدیریت هر مدرسه بر مبنای اطلس آموزشی مربوط، از نیازهای عاجلی است که برنامه وزیر پیشنهادی در مورد ابعاد آن سکوت کامل دارد. موضوعی که میتواند سبب ساز سردرگمی ها و هرج و مرج آموزشی
– تربیتی و نیز موجب نارضایتی ذینفعان آموزش و پرورش شود.

اینک در آستانه شکل گیری دولت سیزدهم، قوای مجریه و مقننه باید پیش و بیش از هر نهاد دیگری، توجه خود را معطوف به بزرگترین، مهمترین و سرنوشت سازترین بخش دولت نمایند و در همین گام نخست نشان دهند که آموزش و پرورش به مثابه اصلی ترین نهاد تربیت نیروی انسانی در اولویت قرار دارد. این در حالی است که ساختار آموزش و پرورش با چالشهای عمده و عدیدهای مواجه است؛ چالشهایی نظیر: تهدید منزلت و معیشت معلمان، وجود تبعیض و نابرابری میان فرهنگیان و سایر کارمندان دولت، نگاه مصرفی و هزینهای به آموزش و پرورش به جای نگاه علمی، توسعهای و سرمایهای، ضعف نظام سیاستگذاری و برنامهریزی کارآمد، انتخاب وزیر و معاونان وزیر خارج از بدنه آموزش و پرورش، عدم مطابقت محتوای کتب درسی و برنامه درسی ملی با نیازهای واقعی جامعه، بیتوجهی به روزآمدی اطلاعات و دانش نظری و عملی معلمان، تمرکزگرایی، سیاستزدگی، فرسودگی ستادی و دخالتهای غیرحرفهای در مهمترین دستگاه نظام آموزشی کشور، فاصله گرفتن از آموزش رایگان و عدالت آموزشی و ترویج آموزش طبقاتی، برخوردهای قضایی و امنیتی با معلمان، بیتوجهی به اقتصاد آموزش و پرورش، عدم تخصیص بودجه و اعتبارات مناسب به آموزش و پرورش و … . برای مواجهه با چنین چالشهایی، این نهاد آینده ساز، نیاز به وزیری توانمند دارد که دارای ویژگیهای زیر باشد:

مسلط بر فلسفه تعلیم و تربیت و دارای نگاه استراتژیک، توسعهگرا، نوآورانه و انسانی به مسائل آموزشی و مقوله تعلیم و تربیت، داشتن تجربه تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی و نیز تجربه اجرایی، مدیریتی در سطح مدیرکلی و بالاتر، دغدغهمند نسبت به منزلت و معیشت معلمان، دارای قدرت لابیگری و چانهزنی و توان اقناع دولت و مجلس در خصوص تخصیص بودجه، شجاع در بیان دیدگاهها، معتقد به بکارگیری بانوان، جوانان و افراد توانمند در سطوح مدیریتی، متواضع و همراه با معلمان در حوزههای حرفهای، عدم دخالت دیدگاه سیاسی در عزل و نصبها و توجه به شایستهگزینی در انتصابات، دارای توان مقابله با تعارض منافع، آموزش طبقاتی، مافیای کنکور، توجه ویژه به آموزش در شرایط دشوار کرونایی و تسریع در واکسناسیون معلمان و دانش آموزان.

ما تشکلهای معلمی، بر این باوریم که وزیری با ویژگیهای فوق، با پشتیبانی دولت، همکاری نمایندگان مجلس و حمایت فرهنگیان، خواهد توانست در جهت رفع موانع و عبور از چالشهای پیش گفته، توفیق یابد؛ وزیر پیشنهادی فعلی از نگاه ما فاقد چنین ویژگیها و توناییها است.

انجمن اسلامی معلمان ایران سازمان معلمان ایران مجمع فرهنگیان ایران اسلامیDeprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.