سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » وقتی غوغاسالاران بنام انقلابی و جهادی قدرت را بدست می‌گیرند...

وقتی غوغاسالاران بنام انقلابی و جهادی قدرت را بدست می‌گیرند

چکیده :در جمهوری اسلامی هم یک اسمی بنام شاه رفت و اسمی دیگر بنام ولی فقیه بجای شاهنشاه آریامهر نشست. با این تفاوت که در جمهوری اسلامی لباس سلطنت به تن فقیهان باروکشی اسلامی راست آورده شد و اینبار فقیه بجای سلطان نشست...


محمدعلی مشفق

تردیدی نیست که واژه های انقلابی و جهادی برساخته هایی است که حاکمیت برای دورزدن قانون و عهد و پیمان هایی چون قانون اساسی در دهه اخیر بصورت پررنگتری به ملت ایران تحمیل کرده است تا حاکمیت مبتنی برقانون را بمعنای واقعی کلمه به چالش بکشد و خود را بجای قانون، میزان و معیار قراردهد و البته همگان را هم به اطاعت و پیروی از خودبجای پیروی از قانون فرا بخواند. این کنش به سیلابی می ماند که وقتی در رودخانه ها جاری میشود طغیان کرده و ویرانی های زیادی را ببار می آورد. عبور از قانون اساسی و دیگر قوانیین هم این چنین است و بنوعی طغیان علیه قانون و میثاق هاست و طبیعی است که ستون های نظم مبتنی برقانون را ویران و تبعاتی چون تبعیض، رانت، ویژه خواری، حامی پروری از جیب ملت و پدیده هایی چون آقازادگی و … را به بروز و ظهور می رساند.

امروز هم حاکمیت باشکستن قانون اساسی وحرمت قانون که همگان دربرابران برابرومساویندسبب شده که عده ایی سربه طغیان نهاده وغوغا سالاران رابجای پایبندان به قانون اساسی ومیثاق ها ومتخلقان به اخلاق حکمرانی بنشانند. واگردرکلان شهری مثل تهران قراراست غوغاسالاری چون ….بارشته پزشکی هسته ایی درمنصب شهرداری تهران ومدیریت شهری قرارگیرددرواقع تکمیل ضلعی ازاضلاع پازل حکمرانی غوغاسالاران است که بعضی ارنهادهای امنیتی واطلاعاتی و عناصری ازبیت برمردم وشورای انتصابی کلان شهرتهران حسب اظهارات جناب چمران دال برتهدیدوتطمیع تحمیل می کنندالبته انتصابی درانتصاب دیگر.

متاسفانه این تراژدی غم انگیزملتی است که بامجاهدت های فراوان وتحمل زندان های شاه وشکنجه های ساواک واعدام های جوانان این دیار ،برای زدودن پلشتی ها وظلم های وستم های ان رژیم به پامی خیزدوانقلاب میکندتاازآن جهنم شاهی وشکنجه هاو…رهایی یابد وبتواندباتشکیل جمهوری اسلامی بدی های رژیم شاه رابزدایدومدعیات وخوبی های نظام جدیدرادرکلیت ارکان حکمرانی پیاده کندوملت بتواندنفسی تازه درسایه آزادی وحاکمیت قانون بکشد.

اما افسوس، و صد افسوس که نه تنها چنین نشد و حاکمیت نه تنها بدی های رژیم شاه راپاک نکردبلکه ان بدی هاوظلم هاو…را صدچندان کرد وخوبی های ان رژیم را به بهانه ابنکه متعلق به طاغوت است ازبین برد. عجبا!!!ملتی که به جمهوری اسلامی رای دادبراین باوربودکه دوباره حاکمیت همچون شاه که پشت به قانون اساسی مشروطه کرد به عهدخودباملت که قانون اساسی است پشت نکندوراه شاه راپی نگیرداماگویی که همه سلاطین تحت هرنامی که قلمدادشوندراه های مشابه وشکست خورده راطی می کنندوازعاقبت گذشتگان درس نمی گیرند.

در جمهوری اسلامی هم یک اسمی بنام شاه رفت و اسمی دیگر بنام ولی فقیه بجای شاهنشاه آریامهر نشست. با این تفاوت که در جمهوری اسلامی لباس سلطنت به تن فقیهان باروکشی اسلامی راست آورده شد و اینبار فقیه بجای سلطان نشست و شگفتا که فقیهان با اجتهاد خود همه ارمان ها و دستاوردهای انقلاب را که دراستقلال، آزادی وجمهوری اسلامی تجلی یافته بودبه محاق بردند وبتدریج حکومتی نه برستون های قانون اساسی ،که برستون های فرسوده وکهنه فقه وفقاهت سنتی متعلق به قرون گذشته بدون هیچ پالایش وزمانمندکردن آن بناکردندوبجای جمهوری اسلامی وبه کام فقیهان برملت ایران تحمیل کردند وان عهدومیثاق راکه قانون اساسی است بواقع بکناری وانهادند وگام دوم انقلاب که برساخته حاکمیت است وملت ایران هم ازچندوچون ان بی خبرومطلقانمی داندکه ولی فقیه ونماینده تام الاختیارامام زمان درغیاب ملت چه نقشه ایی برای آنها دراین گام دوم کشیده است .گویا گام دوم پازل تکمیل کننده حکومت فقهی وروحانی منهای مردم است وواقعااین هاچونان توماس هابزکه حاکمان راچوپان وآدمیان رارمه وگوسفندان خودمیدانندعمل کرده ومی کنند.Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.