سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » نشانگان ۶ ماده ای نظام های توتالیتر...

نشانگان ۶ ماده ای نظام های توتالیتر

چکیده :نظام های توتالیتر به هر گونه که خود بخواهند می توانند ایدئولوژی ارائه شدهٔ خود را دست کاری نمایند و این دست کاری در راستای این است که بتوانند تمامی جنبه های حیات سیاسی و اجتماعی و....جامعه را در کنترل خود داشته باشند و به قدرت تام و تمام در همه عرصه ها...


کلمه – حسن ماکیانی

فریدریش و برژنیسکی نظام های توتالیتر را به وسیله نشانگان شش ماده ای تقسیم کرده اند که عبارتند از:

نشانهٔ اول: این رژیم ها یک ایدئولوژی رسمی دارند و از یک موقعیت مذهبی تقریبا خطاناپذیری برخوردارند.

نشانهٔ دوم: این رژیم ها نوعا در سلطهٔ یک حزب واحد قرار دارند که معمولا توسط یک فرد واحد رهبری می شوند و بر کار حکومت نظارت دارد.

نشانهٔ سوم: دارای یک نیروی پلیس کشتارگر است که با توسل به اجبار و ارعاب؛مخالفان سیاسی با حکومت را ریشه کن می کند.

نشانهٔ چهارم: انحصار وسایل ارتباط جمعی ‌رسانه ها در دستان حکومت،تضمین می کند که فقط عقاید «قابل اعتماد»به لحاظ سیاسی و «خالص» از حیث ایدئولوژی،قابل ابراز می باشند.

نشانهٔ پنجم: سلاح های مربوط به رزم مسلحانه در انحصار حکومت است و فقط حکومت (حاکم)اجازه توسل به زور را می دهد.

نشانهٔ ششم:حکومت توتالیتر از طریق نظارت حاکمیت بر تمامی جهات حیات اقتصادی،مشخص می شوند.»(«اندرو هیوود»درآمدی بر ایدئولوژی های سیاسی ).

نظام های توتالیتر به هر گونه که خود بخواهند می توانند ایدئولوژی ارائه شدهٔ خود را دست کاری نمایند و این دست کاری در راستای این است که بتوانند تمامی جنبه های حیات سیاسی و اجتماعی و….جامعه را در کنترل خود داشته باشند و به قدرت تام و تمام در همه عرصه ها برسند.حکومت های توتالیتر به سیاسی کردن جامعه از راه بسیج حمایت عمومی از رژیم،به ویژه از راه های برپایی میتینگ های انبوه، راهپیمایی ها و تظاهرات،تبلیغات وسیع رسانه ای و تحریکات سیاسی مداوم ، مبادرت می نمایند،آنان خواهان آن هستند که افراد در برابر حکومت کاملا تسلیم شده و در واقع در درون حکومت حل گردند و بدون هیچ گونه چون و چرایی به فرمان رهبران نظام عمل نمایند.Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.