سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

حاکمان وتاریخ نویسان

چکیده :باکمال تاسف نگاه یک بعدی وایدئولوژیک (از منظری خاص وهدفمند) برروندتاریخنگاری انقلاب سایه افکنده وبارها ازسوی دلسوزان ومورخین بیطرف وخردمند مورد اعتراض قرارگرفته است این روند انچنان پررنگ وتحقیرامیز ادامه یافته است که نسل های جدید حتی نسبت به تئوریسینهای اصلی انقلاب شناختی...


محمود سرآبادانی

اظهارات دریادارسیاری درخصوص تحریف تاریخ ودوگانگی در تبیین رشادتهای فرزندان یک ملت وهمچنین وارونه نشان دادن حقایق دردوران دفاع مقدس وهمچنین بعدازان دوران، اه ازنهاد هروطن دوستی دراورد وشاید دریادارسیاری خودش پیش بینی چنین استقبالی را از سخنانش نداشت اما گستردگی اظهارات دریادارسیاری وواکنش کاربران فضای مجازی وشبکه های اجتماعی نه تنها چهره ای از جسارت دریادارسیاری نشان داد بلکه پیام ومعنای منحصربفردی را برای حاکمیت به نمایش گذاشت. نحوه اظهارات صریح این افسررشید انچنان دردمندانه بود که گویا دیگرتحمل پنهان کردن این درد رانداشت وبنظر میرسید حامل پیامی ازدرون نیروی دریایی وبنوعی ازسوی همکاران خودنیزهست که اورامجبوربه رازگویی کرده اند ودیگر پنهان حقیقت رابه مصلحت ارتش ندانستند هرچندپیش بینی میشود این اظهارات ممکن است برای او پرهزینه باشد ولی کار او انقدربزرگ بود که پرده ازیک تزویرتاریخی برداشت وپرداخت هرهزینه ای راقابل تحمل میکند اما نکته مهمتری درکار ارزشمند سیاری نهفته است وان گشودن فصل جدیدی برای تغییر نگاه مان به چگونگی تدوین تاریخ کشورعزیزمان ، از جمله جنگ ۸ساله است . باکمال تاسف نگاه یک بعدی وایدئولوژیک (از منظری خاص وهدفمند) برروندتاریخنگاری انقلاب سایه افکنده وبارها ازسوی دلسوزان ومورخین بیطرف وخردمند مورد اعتراض قرارگرفته است این روند انچنان پررنگ وتحقیرامیز ادامه یافته است که نسل های جدید حتی نسبت به تئوریسینهای اصلی انقلاب شناختی ندارند وبعضا مشاهده میشود که به عنوان مثال سخنانی از شهید بهشتی ومرتضی مطهری ومرحوم دکترشریعتی پخش میشود که نسلی که انهارانمیشناسدباشنیدن سخنان انها فکرمیکندانها نیروهای اپوزیسیون هستند واین وارونگی فقط در تحریف تاریخ توسط حاکمیت نهفته است تا تمام موفقیتهارا درمسیر منافع خود وهمه ناشایستگی هارابه گردن دیگران بیندازد مهمترین بخش تحریف تاریخ تنها مربوط به ان بخش از رشادت پرافتخار نظامی نیست که سیاری میگوید ودرجملاتی کوتاه تحقیر نخبگان اصیل ملی رافریادمیکند ومیسوزد بلکه تحریف تاریخ سیاسی ودوری ازارمانهای اصیل مردمی وتخریب استوانه های انقلاب درتمام زمینه ها بسترساز حذف رشادت وجانبازی های فرزندان رشید ملت شده است اگر نویسندگان مقاطع مختلف انقلاب ازادبودندتا تاریخ راانگونه که هست بنویسند وهمه پیروزیها به یک اقلیت نسبت داده نشود امروز شاهداین فجایع نبودیم که حتی تکاورانی که مظلومانه در خرمشهرجان دادند درهیچ تصویری درسیمای حاکمیت جایگاهی نداشته باشند عنصرازادی گوهرگمشده وتحقیرشده وتحریف شده ای است که علت العلل تحقیرهای مکرر دیگر گردیده است این جریان تحریف گر وضدازادی حتی تحمل انتقاد وفادارترین یاران خودراندارد وبرنمیتابد ومتاسفانه درصدد تاریخسازی برای تثبیت خوداست.Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.